เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

พระพุทธรูปสำคัญของไทย

 พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธปูชนียบพิตร 
วัดพระปฐมเจดีย์ นครปฐม

พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธปูชนียบพิตร

   พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ขนาดสูง ๑๒ ศอก ๔ นิ้ว ประดิษฐานอยู่ที่วิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

   พระร่วงโรจนฤทธิ์ฯ เป็นพระพุทธรูปโบราณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสธิราชในรัชกาลที่ ๕ ทรงพบอยู่ที่เมืองศรีสัชชนาลัยในสภาพที่ชำรุดมาก ยังดีอยู่เฉพาะพระเศียร พระหัตถ์และพระบาท ซึ่งโปรดฯ ให้เชิญลงมากรุงเทพฯ ภายหลังเมื่อทรงขึ้นครองราชย์ และโปรดฯ ให้หล่อซ่อมเติมให้สมบูรณ์ดีทั้งองค์ สำเร็จเรียบร้อยเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ จึงอัญเชิญไปประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว ณ วิหารด้านทิศเหนือขององค์พระปฐมเจดีย์ และพระราชทานนามว่า พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธ ปูชนียบพิตร

   ในห้องเบื้องหลังพระพุทธรูป ตรงผนังที่ติดกับองค์พระนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ ตามที่ทรงแสดงพระราชประสงค์ไว้ในพระราชพินัยกรรม นับว่าพระร่วมโรจนฤทธิ์ฯ เป็นพระพุทธรูปที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ อย่างมากองค์หนึ่ง ซึ่งท่านที่มีโอกาสได้กราบพระพุทธรูปองค์นี้ ก็จะได้กราบพระบรมราชสรีรางคารของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ไปพร้อมกันด้วย

 


 b a c k
 i n d e x
 n e x t

( จำนวนคนอ่าน 1006 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557