เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

พระพุทธรูปสำคัญของไทย

พระอินทร์แปลง 
วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหารุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาี

  "พระอินทร์แปลง" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ วัสดุสัมฤทธิ์ปิดทอง ขนาดหน้าตักกว้าง ๒ ศอกเศษ สูง ๓ ศอกเศษ ศิลปะล้านช้างนับเป็นพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อัญเชิญมาจากเมืองเวียงจันทน์เมื่อปี พ.ศ.๒๔๐๑ ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาที่ทรงมีถึงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า "...ยังมีพระที่มีชื่อเอามาแต่เมืองเวียงจันทน์อีกสององค์ พระอินแปลงหน้าตัก ๒ ศอกเศษ พระอรุณ หน้าตักศอกเศษ พระสององค์นี้องค์ที่ออกชื่อก่อน(พระอินทน์แปลง)ฉันจะรับประทานไปไว้เป็นประธานในพระอุโบสถวัดมหาพฤฒราม วัดตะเคียนที่ให้ไปสร้างขึ้นไว้ใหม่..."

ในเวลาต่อมาปรากฏหลักฐานว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพรเจ้าอินทร์แปลงมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารวัดเสนาสนาราม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายไว้ในหนังสือตำนานพระพุทธรูปสำคัญว่า

"...เดิมทรงพระราชดำริจะเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดมหาพฤฒาราม ต่อมาภายหลังโปรดให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดเสนาสน์ ณ พระนครศรีอยุยา..."

หลังจากที่พระอินทร์แปลง ประดิษฐานอยู่ที่วัดเสนาสนารามแล้ว ต่อมา พ.ศ.๒๕๑๑ สมัยพระราชเมธากร (หลี สักขากาโม)เป็นเจ้าอาวาสได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระวิหารพร้อมกับซ่อมแซมและปิดทองพระอินทร์แปลงในคราวเดียวกัน

 


 b a c k
 i n d e x
 n e x t

( จำนวนคนอ่าน 336 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557