เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ

ปุจฉา วิสัชนา ๓๑. ธรรมะปฏิสันถาร
๒. หลวงปู่ไม่ฝืนสังขาร
๓. ปรารภธรรมะเรื่องอริยสัจสี่
๔. สิ่งที่อยู่เหนือคำพูด
๕. หลวงปู่เตือนพระผู้ประมาท
๖. จริง แต่ไม่จริง
๗. แนะวิธีละนิมิต
๘. เป็นของภายนอก
๙. หยุดเพื่อรู้
๑๐. ทั้งส่งเสริมทั้งทำลาย
๑๑. เมื่อถึงปรมัตถ์แล้วไม่ต้องการ
๑๒. เป็นการดัดนิสัยหรือเปล่า
๑๓. ทุกข์เพราะอะไร
๑๔. อุทานธรรม
๑๕. อุทานธรรมต่อมา
๑๖. อุทานธรรมข้อต่อมา
๑๗. พุทโธเป็นอย่างไร
๑๘. อยากได้ของดี
๑๙. มี แต่ไม่เอา
๒๐. รู้ให้พร้อม
๒๑. ไม่ตามใจผู้ถาม
๒๒. ประหยัดคำพูด
๒๓. ง่าย แต่ทำได้ยาก
๒๔. ทิ้งเสีย
๒๕. จริงตามความเป็นจริง
๒๖. ไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้
๒๗. คนละเรื่อง
๒๘. ปรารภธรรมะให้ฟัง
๒๙. แนะนำตามวิทยฐานะ
๓๐. แนะนำหลวงตาแนน
๓๑. ภาระและปัญหาประจำ
๓๒. ปรารภธรรมะให้ฟัง๑
๓๓. ปรารภธรรมะให้ฟัง๒
๓๔. คิดไม่ถึง
๓๕. อย่าตั้งใจไว้ผิด
๓๖. พระพุทธพจน์
๓๗. ผู้ไม่มีโทษทางวาจา
๓๘. ขันติบารมี
๓๙. ไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจา
๔๐. พระหลอกผี
๔๑. ดีเหมือนกัน...แต่
๔๒. นักปฏิบัติลังเลใจ
๔๓. อยู่ ก็อยู่ให้เหนือ
๔๔. ตื่นอาจารย์
๔๕. ทำจิตให้สงบได้ยาก
๔๖. หลักธรรมแท้
๔๗. เตือนศิษย์ไม่ให้ประมาท
๔๘. หนักๆ ก็มีบ้าง
๔๙. มีปรกติไม่แวะเกี่ยว
๕๐. ทำโดยกริยา
๕๑. ปรารภธรรมะให้ฟัง ๑
๕๒. ปรารภธรรมะให้ฟัง ๒
๕๓. วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
๕๔. เมื่อกล่าวถึงสัจจธรรมแล้ว ย่อมลงสู่กระแสเดียวกัน
๕๕. ละเอียด
๕๖. ว่าง
๕๗. ไม่ค่อยแจ่ม
๕๘. รู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติ
๕๙. อุบายคลายเครียด
๖๐. เรื่องกิน
๖๑. เรื่องกินมีอีก
๖๒. เรื่องกินยังไม่จบ
๖๓. การค้ากับการปฏิบัติธรรมู่
๖๔. ความหลังยังฝังใจ
๖๕. หลวงปู่กับเกจิอาจารย์
๖๖. อยากเรียนเก่ง
๖๗. ไปธุดงค์เพื่ออะไร
๖๘. หยุดต้องหยุดให้เป็น
๖๙. ผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน
๗๐. มีอยู่จุดเดียว
๗๑. โลกกับธรรม
๗๒. ควรถามหรือไม่
๗๓. การปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไร
๗๔. หวังผลไกล
๗๕. โลกนี้มันก็มีเท่าที่เราเคยรู้มาแล้วนั่นเอง
๗๖. ไม่ยากสำหรับผู้ไม่ติดอารมณ์
๗๗. บางทีฟังแล้วก็งงและทึ่ง
๗๘. แบบมโนสาเร่ก็เคยตอบ
๗๙. กล่าวเตือน
๘๐. ละอย่างหนึ่งติดอีกอย่างหนึ่ง
< กลับ >
( จำนวนคนอ่าน 982 คน )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557