เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ
ธรรมบรรยาย ชุด พระธรรมเตรียมพร้อม ระบบ MP3 แผ่นที่ 1 - หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (วัดป่าบ้านตาด)

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปัณโน

01 มัชฌิมากิเลส มัชฌิมาธรรม 16 พ.ย. 18

download...

02 อริยสัจภายในจิต 17 พ.ย. 18

download...

03 เรียนกรรมฐานเพื่ออะไร 18 พ.ย. 18

download...

04 รสแห่งธรรมชำนะซึ่งรสทั้งปวง 19 พ.ย. 18

download...

05 งานของจิต 20 พ.ย. 18

download...

06 พุทธบริษัทพึงรู้และปฏิบัติอย่างไร 21

download...

07 อะไรคือจิต จิตพระอรหันต์ 24 พ.ย. 18

download...

08 สงครามจิต สงครามขันธ์ 28 พ.ย. 18

download...

09 กรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ 29 พ.ย. 18

download...

10 หัดตาย 30 พ.ย. 18

download...

11 โลกในเรือนจำกับโลกนอก 2 ธ.ค. 18

download...

12 นักรบ นักหลบ 3 ธ.ค. 18

download...

13 กำจัดกิเลสพ้นทุกข์ 4 ธ.ค. 18

download...

14 ฟังธรรมะป่า 5 ธ.ค. 18

download...

15 ใจปลอมวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 6 ธ.ค. 18

download...

16 กิเลสกดถ่วงจิต 7 ธ.ค. 18

download...

17 กิเลสฝังในจิต 8 ธ.ค. 18

download...

18 จิตวุ่นวาย 9 ธ.ค. 18

download...

19 หัดตายวิธีปฏิบัติเบื้องต้น 10 ธ.ค. 18

download...

20 ความอัศจรรย์แห่งธรรม 11 ธ.ค. 18

download...

21 ศาสนาเท่านั้นชำระใจสกปรก 12 ธ.ค. 18

download...

22 อุบายวิธีดับกิเลสและเรื่องกรรม 13 ธ.ค. 18

download...

   
   
( เปิดหน้านี้แล้ว 6966 ครั้ง )
         
• เสียงเทศน์หลวงปู่ชา สุภัทโท • ปุจฉา-วิสัชนา • ความผิดในความถูก • พระพุทธรูปในเมืองไทย • ติดต่อเว็บไซต์
• เสียงเทศน์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ • ข่าวประชาสัมพันธ์ • นอกเหตุเหนือผล • ประวัติพระสงฆ์ไทย • สมุดเยี่ยม

• แกลเลอรี • หนังสือน่าอ่าน   • แผนผังเว็บไซต์
         
เว็บไซต์เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพุทธบูชา :: วศิน เตยะธิติ © 2557